Algemeen regelement deelname activiteiten

datum: 01-12-2018

Reglement voor de deelname aan activiteiten.

1. Inschrijven.
a. Inschrijven kan via de website www.kompasbladel.nl via een inschrijfformulier. Ook is dit formulier verkrijgbaar bij de administratie.
b. Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
c. Inlevering van het formulier bij de administratie of in de bus. (bij bestuurskamer)
d. Na de registratie door de administratie wordt bepaald of rechtstreekse plaatsing kan plaatsvinden  of dat men op de wachtlijst wordt geplaatst.

2. Wachtlijst.
a. De datum van inschrijving (ontvangst/registratie bij administratie) bepaalt de volgorde op de wachtlijst.
b. De (potentiële) deelnemer ontvangt van de administratie per ontvangst binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst van de inschrijving.
c. De wachtlijst ligt op verzoek ter inzage bij het bestuur.

3. Plaatsing.
a. Vóór plaatsing vindt overleg plaats tussen het bestuur en de cursusbegeleider(ster).
b. De plaatsing wordt definitief indien er plaats is en de geldelijke cursusbijdrage is voldaan.

4. Betaling bijdragen door de deelnemer.
a. De bijdrage voor deelname aan een activiteit wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is aangegeven op het inschrijfformulier.
b. Alle bijdragen aan cursusgelden worden automatisch, per incassomachtiging, geïnd. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn/haar saldo daartoe toereikend is.
c. Blijft betaling achterwege dan wordt de deelnemer van de lijst afgevoerd en is derhalve geen deelnemer meer. Om opnieuw op de wachtlijst te worden geplaatst dient men zich opnieuw in te schrijven.
d. Bij gegronde redenen kan het bestuur anders beslissen.

5. Deelname aan meerdere activiteiten.
a. Indien men geplaatst wordt voor een activiteit van keuze, dan verbindt men zich voor tenminste een half jaar aan dezelfde activiteit.
b. Overstappen binnen dit kwartaal naar een ander activiteit is niet mogelijk.

6. Opzegging.
a. Opzegging kan alleen schriftelijk, tenminste 4 weken voor het einde van de halfjaarlijkse periode.
b. ‘Korte’ cursussen (b.v. computerles) eindigen automatisch na afloop van de cursus.
c. Terugbetalingen of inhalen van gemiste (deel)activiteiten is niet mogelijk.

7. Aan/afwezigheid.
a. Bij onverhoopte afwezigheid (b.v. ziekte) dient de deelnemer zich af te melden bij de cursusbegeleider en/of het Kompas.

8. Materiaalkosten.
a. Alle materiaalkosten dienen door de deelnemer zelf te worden betaald.
b. De groepsbegeleider bepaalt in overleg met de deelnemers welke materialen worden aangeschaft.
c. Voor o.a. computercursussen dienen specifieke boeken te worden aangeschaft, dit wordt vooraf bekend gemaakt.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Stichting Het Kompas Bladel