Jaarverslag

Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag van Stichting Het Kompas Bladel.

Stichting Het Kompas

Jaarverslag 2020

 • Activiteitencentrum het Kompas
 • Torendreef 20, 5531 ET Bladel
 • Tel 0497-385069 E-mail: info@kompasbladel.nl
 • www.kompasbladel.nl
 • Bankrekening NL50RABO0107546159 t.n.v. het Kompas
 • KvK 41090602

Vanwege Corona is vanaf maart 2020 Het Kompas gesloten. Later meer hierover.

Doelstelling.

De stichting heeft ten doel het adviseren, ontwikkelen, stimuleren en begeleiden van mensen zonder een betaalde baan. Daartoe worden in het activiteitencentrum aan de Torendreef 20 te Bladel cursussen, themamiddagen en hobbyactiviteiten ontwikkeld en gehouden. Tevens is er 1 maal per maand het Repair Café en worden doelgerichte informatiebijeenkomsten gehouden.

Bestuur.

In januari werden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van Theo van den Velden. Het bestuur verloor hierdoor een bevlogen voorzitter die veel voor Het Kompas heeft betekend.

Het bestuur is aan het einde van het jaar 2020 als volgt samengesteld:

 • Vacant voorzitter
 • Dick Drupsteen secretaris
 • Jan van Buul penningmeester en tevens plaatsvervangend voorzitter
 • Maria Rosenbrand lid
 • Elly van den Ackerveken lid
 • Het bestuur vergadert 1 maal per maand.

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, vergadert indien noodzakelijk meerdere keren.

Organisatie.

Het werk van de stichting van bestuur tot cursus- en activiteitenbegeleiding, dag beheer, onderhoud, werkgroepen, e.d. wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan. Omdat het activiteitencentrum van maandag tot en met vrijdag geopend is, vergt dit een goede organisatie met duidelijke structuren en afspraken. Binnen en buiten het bestuur is een aantal taken en bevoegdheden verdeeld en zijn per taak een of meer coördinatoren aangewezen.

De stichting kan haar werk verrichten door de inzet van vele vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor het geven van cursussen, het dag beheer, het onderhoud van het gebouw en het besturen van de stichting. Sommige vrijwilligers hebben meerdere functies binnen het Kompas.

Naast regelmatig incidenteel overleg wordt eenmaal per jaar met alle begeleiders gezamenlijk overleg gepleegd.

Cursussen en hobby activiteiten

De wekelijkse hobby activiteiten bestaan uit: (zie ook onze website kompasbladel.nl)

 • Kleding maken: 1 dagdeel
 • Houtsnijden: 3 dagdelen
 • Timmeren: 2 dagdelen
 • Aquarel- acryl 2 dagdelen
 • Schilderen: 2 dagdelen
 • Autotechniek: 2 dagdelen
 • Mandenmaken: 1 dagdeel
 • Klokken maken 1 dagdeel

Daarnaast zijn er incidentele cursussen welke 5 tot 10 weken duren in voor- en najaar:

 • Kookcursussen
 • Computercursussen
 • Conversatie Engels
 • Glas in lood

Het aantal deelnemers is dit jaar door de sluiting van Het Kompas vanwege Corona niet aan te geven.

Overige activiteiten en gebeurtenissen

 • De stichting heeft zitting in het cliëntenplatform sociale zaken van de ISD, het overlegplatform voor de WMO van de gemeente Bladel( POP) en maakt ook deel uit van de ledenvergadering van de BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen). Ook is zij vertegenwoordigd in het Platform Informele Zorg van de gemeente Bladel. Tevens zijn er contacten met het Praktijkhuis in Bladel. Ook is er gesproken met de stichting “Vluchtelingenwerk”.
 • De stichting heeft de ANBI-status. Zij is ook leercentrum van Seniorweb.
 • Er is gesproken met het Digitaalhuis. Hiermee zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.
 • Door Corona zijn alle activiteiten in maart 2020 gestopt. Er is in september nog een poging gedaan om weer op te starten maar al spoedig bleek ook dit niet mogelijk.
 • De jaarlijkse fietstocht voor alle begeleiders en deelnemers met aansluitend een barbecue is komen te vervallen.
 • De traditionele kerstviering voor alle vrijwilligers en hun partners is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats heeft het bestuur alle vrijwilligers een wijnpakket doen toe komen.
 • De persberichten aan de regionale kranten t.b.v. het Repaircafé en de cursussen zijn dit jaar beperkt gemaakt.
 • Ook het Repaircafé is in maart gestopt.

Investeringen

In 2020 zijn de toiletten grondig gemoderniseerd.

Subsidies

Diverse Kempen gemeenten steunen het initiatief van Stichting het Kompas d.m.v het geven van subsidies: Gemeente Bladel 6.093,- euro, Gemeente Reusel de Mierden 715,- euro, Gemeente Eersel 930,- euro en de gemeente Bergeijk 213,- euro op jaarbasis. Bedragen zijn voornamelijk gebaseerd op de activiteiten die plaatsvinden bij het Kompas voor mensen zonder betaalde arbeid en het aantal deelnemers uit deze gemeenten.

De stichting Het Kompas beschikt over een eigen gebouw, t.w. het activiteitencentrum aan de Torendreef 20 te Bladel. Dit heeft zo zijn lusten en lasten. Het vrij kunnen beschikken over een gebouw t.b.v. de planning van de vele activiteiten is een voorwaarde om onze doelstelling en de daaruit voortvloeiende taken goed te kunnen verwezenlijken. Anderzijds drukt het gebouw en de buitenomgeving zwaar op de jaarlijkse exploitatie. Naast de kosten van de nutsvoorzieningen en het dagelijks onderhoud dient ook afgeschreven/gereserveerd te worden voor groot onderhoud en vervanging t.b.v. het gebouw en de inventaris. Dankzij de bijdragen van de deelnemers en de gemeentelijke subsidies kan uit de kosten gekomen worden.

Financieel jaarverslag 2020


Fin.overzichtBalansTotaal

Huuropbrengsten847,08
847,08
Deelnemersbijdragen5058,68
5.058,68
Subsidies7951,00
7.951,00
Repaircafé95,00
95,00
Overige opbrengsten589,66
589,66
BTW1240,24
1.240,24
Debiteuren82,64
82,64
Totaal opbrengsten


15.864,30
Huisvestingskosten12630,73
12.630,73
Huishouding913,49
913,49
Kantoorkosten970,32
970,32
Bestuurskosten361,02
361,02
Vrijwilligerskosten1765,02
1.765,02
Cursussen en hobbyclubs215,06
215,06
Crediteuren-332,86
-332,86
BTW2900,02
2.900,02
Overige schulden

0,00
Totaal kosten


19.422,80
Bruto resultaat


-3.558,50
Opwaardering gebouwen
4.500,004.500,00
Afschrijving gebouwen
-3.000,00-3.000,00
Afschrijving inventaris
-500,00-500,00
Reserve onderhoud
-3.000,00-3.000,00
Totaal afschrijvingen en reserveringen


-2.000,00
Totaal resultaat


-5.558,50

Verslag kascontrole commissie
De commissie bestaande uit Sjaan Paridaans en Jan de Laat heeft het financieel jaar verslag 2020 goedgekeurd en daarmee het bestuur gedechargeerd.

Kascontrole commissie 2021

Deze moet nog worden vastgesteld.

Slot

Een woord van dank aan allen, subsidiegevers, vrijwilligers en al diegenen, die ons werk op enigerlei wijze ondersteunen.

Bladel, April 2021.

Het bestuur.